Gręžiniai vandeniui


Požeminio vandens gavybos gręžinys su automatiškai valdoma vandens tiekimo sistema – solidi investicija, bet ji yra vienkartinio pobūdžio ir orientuota į modernaus, patogaus, taupaus, nuo rinkos konjunktūros apsaugoto vandens vartojimo ateitį. Siekiant tokį gręžinį įrengti maksimaliai efektyviai ir kokybiškai, būtina priimti tinkamą sprendimą ir pasirinkti patikimą darbų vykdytoją.

Požeminio vandens gręžinio įrengimo etapai:

 • gręžinio vandeniui projektavimas;
 • gręžinio vandeniui gręžimas;
 • gręžinio vandeniui išvalymas ir išbandymas;
 • vandens tiekimo sistemos įrengimas;
 • gręžinio vandeniui įregistravimas.

Mūsų bendrovė vandens gręžinių įrengimui taiko šiuolaikines technologijas ir medžiagas, naudoja įvairią ir patikimą JAV, Vokietijos arba Rusijos (sudėtingomis geologinėms sąlygomis) gręžimo techniką. Galime įrengti įvairių gylių ir našumo gręžinius.

Garantuojame kokybišką darbą, suteikiame garantijas!

Gręžinio vandeniui projektavimas

 • Visiems vandens gręžiniams, nepriklausomai nuo gręžinio gylio, vartotojų skaičiaus ir projektinio našumo (debito), nustatyta tvarka sudaromas projektas.
 • Projektavimo darbams pradėti būtina iš vietinės savivaldos padalinio gauti technines sąlygas arba išvadas dėl projekto rengimo. Techninės sąlygos nurodo, kokia tvarka ir kokiomis priemonėmis leidžiama projektuoti ir įrengti vietinį vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo įrenginius.
 • Reikalingų dokumentų sąrašą (techninių sąlygų sąvadas, išvados, paraiškos forma, pridedamų prie paraiškos būtinų dokumentų sąrašas ) bei jų išdavimo procedūrą nustato savivaldybės institucijos.
 • Dažniausiai kartu su paraiška pateikiami objekto (statinio arba statinio ir žemės sklypo), kuriam tiekti vandenį projektuojamas gręžinys, nuosavybės teisę įrodantys dokumentai, sklypo ribų planas ir sklypo topografinė nuotrauka.
 • Kai projektuojamo gręžinio ir su jo eksploatavimu susijusių lauko inžinerinių tinklų įrengimas saistomas kaimyninių sklypų savininkų įsipareigojimų, tokių objektų eksploatacijai, priežiūrai arba tam tikriems ūkines veiklos apribojimams būtina turėti tokių asmenų parašais patvirtintus projektuojamų tinklų derinimo dokumentus.
 • Priklausomai nuo esamos komunalinių tinklų infrastruktūros, gali būti projektuojamas visas vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo kompleksas (vandens gręžinys, vandentiekis, nuotėkinė su nuotekų kaupimo talpa arba valymo įrenginiais) arba hidrogeologinė dalis (gręžinys) su kitais elementais ar be jų.
 • Projektuojamų darbų pobūdį nustato techninės sąlygos. Darbų apimtys ir konkretūs techniniai sprendimai priklauso nuo vietinių darbų ploto sąlygų.
 • Kai naujas gręžinys įrengiamas siekiant aprūpinti geriamuoju vandeniu ūkio objektus, individualius sklypus, sodininkų bendrijas, projektas derinamas savivaldybės padalinyje, suderinus su Aplinkos ministerijos Regiono aplinkos apsaugos departamentu ir teritoriniu visuomenės sveikatos priežiūros centru.
 • Suderintas gręžinio projektas yra leidimas gręžinį įrengti.
 • Panaši tvarka (išskyrus reikalavimus nuotekoms) taikoma ir gręžiniams, skirtiems vandens šiluminei energijai vartoti.

Gręžinio vandeniui gręžimas

 • Gręžinys įrengiamas projekte numatytoje vietoje. Prieš pradedant darbus, ypač kai yra abejonių dėl projektinio gręžinio gylio, susitarus su užsakovu, gręžinio įrengimo darbai gali būti pradedami nuo žvalgybinio gręžimo etapo. Jo tikslas – surasti negiliai slūgsantį, bet pakankamai nuo galimos taršos apsaugotą vandeningą horizontą ir sėkmės atveju gręžinio įrengimui panauduoti lengvesnę (ir pigesnę) gręžimo techniką, patikslinti būsimų darbų apimtį ir sąmatą. Žvalgybinio gręžimo darbų sąnaudas mes išskaičiuojame iš eksploatacinio gręžinio įrengimo kainos. Tokios žvalgybos metu už nedidelį papildomą mokestį nuotekų tvarkymui numatytoje vietoje galime įvertinti grunto filtracines savybes, kad būtų galima tikslingai parinkti valymo įrenginių tipą ir konstrukcijas, galime apibūdinti sklypo sąlygas polinių pamatų įrengimo požiūriu ir pan.
 • Priklausomai nuo vandeningo horizonto gylio įrengiamas negilus (iki 30 m gylio) arba gilesnis požeminio vandens gavybos gręžinys. Pirmuoju atveju naudojamas lengvesnio tipo gręžimo agregatas, antruoju – gręžimo staklės su papildoma įranga ir vandenvežė vandens arba plovimo skysčio transportavimui.
 • Vandens gręžiniams įrengti bendrovė taiko įvairius gręžimo būdus: sukamąjį – rotorinį (dažniausiai gilesniems gręžiniams), sraigtinį, kalamąjį. Tokiam gręžimui turime įvairius gręžimo agregatus: KB–20 (Vokietija). RAM–100 (JAV), UGB–IVS ir URB–2A2 (Rusija).
 • Priklausomai nuo projektinio vandens poreikio, vandeningo horizonto gylio ir sklypo geologinės sandaros parenkamas gręžimo būdas, gręžinio skersmuo ir konstrukcija.
 • Gręžiniai vandeniui gali būti vienkolonės (kai suleidžiami vieno skersmens vamzdžiai) arba teleskopinės (gręžskylės sienelės tvirtinamos skirtingo skersmens vamzdžių kolonomis, sudūrimo vietose sandariai įleidžiamomis viena į kitą) konstrukcijos.
 • Įrengiant teleskopinės konstrukcijos gilesnius gręžinius pirmiausiai nuleidžiama nukreipiamoji apsauginė, o po jos – vidinė filtrinė kolona. Apsauginių kolonų užvamzdinės ertmės izoliuojamos specialiu molio mišiniu, moliu arba cemento skiediniu.
 • Dažniausiai gręžiniai tvirtinami 125, 140 mm arba didesnio skersmens plastikiniais PVC PN 10 arba PN 16 slėgio klasės (priklausomai nuo gręžinio gylio ir paimamo vandens kiekio) vamzdžiais.
 • Vandens pakėlimui ir tiekimui (vandentiekiui) naudojame PE8 PN16 slėgio klasės 25, 32, 40 arba 50 mm skersmens vamzdžius, skirtus geriamojo vandens tiekimui.
 • Elektros energijos tiekimui gręžinyje naudojamas specialus nuo vandens patekimo izoliuotas kabelis.
 • Darbinė, vandens priėmimui skirta apatinė filtrinės kolonos dalis (filtras), – tai dažniausiai plastikinis (PVC) perforuotas 90, 125 arba140 mm skersmens vamzdis, apvyniotas kaproniniu tinkleliu. Priklausomai nuo gręžinio gylio ir paimamo vandens kiekio, filtrų gamybai naudojami įvairių slėgio klasių vamzdžiai. Priklausomai nuo vandeningo horizonto uolienų sudėties (rišlumo, rupumo ir gruntą sudarančių dalelių rūšių) gali būti naudojami įvairių tipų ir skvarbumo tinkleliniai, plyšiniai, profiliniai, dvigubi filtrai arba eksploatacinis gręžinys gali būti befiltris (pvz. kietų klinčių arba dolomitų horizontas Šiaurinėje Lietuvoje ir pan.).
 • Prieš filtrinės kolonos nuleidimą, esant būtinybei, gali būti atliekami geofiziniai tyrimai gręžinyje. Jų tikslas – patikslinti vandeningo sluoksnio kraigo ir pado gylius bei parinkti optimalią filtro darbinės dalies vietą vandeningame sluoksnyje.
 • Filtro kolona nuleidžiama į projekte numatytą ir dirbant patikslintą gylį.
 • Aplink filtrinės kolonos darbinę dalį ir virš jos per visą vandeningo horizonto storį formuojamas frakcionuoto ir apdoroto (dezinfekuoto) žvirgždo užpildas. Užpildo kiekis, žvirgždo frakcijos dydis ir rūšiavimo laipsnis priklauso nuo konkretaus vandeningo horizonto.
 • Apsauginė kolona ir (arba) filtrinės kolonos viršfiltrinė dalis izoliuojamos, kad būtų išvengta gruntinio vandens ir teršalų patekimo į vandeningą horizontą.
 • Vandens gręžinių įrengimo reikalavimai išdėstyti LAND 4–99 (VŽ 1999/112/3263) su pakeitimais (VŽ 2008/144/5800)

Gręžinio vandeniui išvalymas ir hidrodinaminis išbandymas

Užbaigus vandens gręžinio gręžimo darbus ir nuleidus filtrinę koloną, vandens gręžinys išvalomas ir išbandomas tokia tvarka:

 • matuojamas vandens statinis lygis vandens gręžinyje;
 • laikinai montuojamas giluminis siurblys (reikalingas elektros srovės šaltinis) arba kompresorius (erliftas) ir gręžinys plaunamas nuo purvo, susidariusio gręžiant;
 • gręžinys plaunamas nuo kelių iki 8 val. arba ilgiau, kol vanduo bus skaidrus ir švarus. Siurblio (kompresoriaus) našumą patartina didinti tolygiai – nuo minimalaus išpumpavimo pradžioje iki projektinio arba jį viršijančio pabaigoje.
 • Išpumpavimo metu fiksuojamas vandens dinaminis lygis.
 • Baigiant pumpavimą paimamas švaraus vandens mėginys cheminei analizei.

Gręžinio vandeniui registravimas

Visi Lietuvoje įrengti vandens gręžiniai nustatyta tvarka registruojami. Registraciją vykdo vandens gręžinį įrengusi įmonė. Vandens gręžinio registravimui ruošiamas nustatytos formos vandens gręžinio pasas. Jis pateikiamas tikrinimui ir tvirtinimui Lietuvos geologijos tarnyboje. Vandens gręžinio pase nurodoma vandens gręžinio įrengimo vieta, vandens gręžinio savininko (savininkų) duomenys, vandens gręžinio paskirtis, geologinis pjūvis, vandens iš gręžinio cheminės analizės duomenys, vandeningo sluoksnio išbandymo (išpumpavimo) duomenys ir vandens gręžinio konstrukcija. Pasas, įregistruotas Lietuvos geologijos tarnyboje, yra leidimas naudoti vandens gręžinį.